Personuppgiftspolicy

1. Inledning

Genom denna personuppgiftspolicy (härefter Personuppgiftspolicy) intygar Stiftelsen Fritt Näringsliv att all behandling av personuppgifter sker på ett sätt som överensstämmer med gällande dataskyddslagstiftning. Syftet med Personuppgiftspolicyn är att ge den som utnyttjar Stiftelsen Fritt Näringslivs tjänster, insikt i Stiftelsen Fritt Näringslivs behandling av personuppgifter för att tillgodose en korrekt, laglig och transparent personuppgiftsbehandling.

Stiftelsen Fritt Näringslivs avsikt är att att alltid värna och skydda din integritet genom att visa på att adekvata skyddsnivåer för dina personuppgifter upprätthålls. Dessutom vill vi att du ska veta om vilka rättigheter som tillfaller dig gällande dina personuppgifter när de behandlas av oss.

2. Definitioner

Med Stiftelsen Fritt Näringsliv avses den stiftelse med samma namn (organisationsnummer: 802412-9374, Kungsgatan 60, Stockholm). Stiftelsen Fritt Näringsliv är den organisation som juridiskt sett är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Med Namninsamling avses en kampanj som drivs av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Med Deltagare avses den individ som deltar i en Namninsamling som drivs av Stiftelsen Fritt Näringsliv. Personuppgiftspolicyn är att ge den som utnyttjar Stiftelsen Fritt Näringslivs tjänster, insikt i Stiftelsen Fritt Näringslivs behandling av personuppgifter för att tillgodose en korrekt, laglig och transparent personuppgiftsbehandling.

Stiftelsen Fritt Näringslivs avsikt är att att alltid värna och skydda din integritet genom att visa på att adekvata skyddsnivåer för dina personuppgifter upprätthålls. Dessutom vill vi att du ska veta om vilka rättigheter som tillfaller dig gällande dina personuppgifter när de behandlas av oss.

Övriga begrepp och definitioner i denna Personuppgiftspolicy ska tolkas med bakgrund av EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation, ”GDPR”).

3. Vår personuppgiftspolicy & våra användarvillkor

Genom att klicka på ”Jag skriver under!” på vår webbsida visar du att du accepterar och förstår Stiftelsen Fritt Näringslivs Personuppgiftspolicy och förbinder dig att följa den.

Personuppgifterna kommer endast att behandlas av Stiftelsen Fritt Näringsliv och de personuppgiftsbiträden som vi har anlitat för att biträda oss i hanteringen av personuppgifterna. Våra personuppgiftsbiträden hanterar endast personuppgifterna på vårt uppdrag, enligt våra instruktioner och i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Stiftelsen Fritt Näringsliv tillser att det alltid finns ett biträdesavtal upprättat med dessa personuppgiftsbiträden som på ett materiellt och riktigt sätt uppfyller rekvisiten i GDPR.

Detta samtycker du till:

Nedanstående tre (3) punkter beskriver Stiftelsen Fritt Näringslivs behandling av dina personuppgifter: (se höger spalt).

3.1 Om du skriver under namninsamlingar som drivs av Stiftelsen Fritt Näringsliv:

Att skriva under namninsamlingar som drivs av Stiftelsen Fritt Näringsliv innebär att behandling av personuppgifter kommer att ske för följande kategorier av personuppgifter:

 • Förnamn;
 • Efternamn;
 • E-post;
 • Postnummer;
 • Ev. samtycke till nyhetsbrev;
 • Åsikt i Namninsamlingen.


Stiftelsen Fritt Näringslivs ändamål med behandlingen av personuppgifter är att Deltagaren ska kunna visa sitt stöd och engagemang för namninsamlingar som drivs av Stiftelsen Fritt Näringsliv och som syftar till att Deltagaren ska kunna påverka politiska och ekonomiska makthavare. Ändamålet uppnås genom att:

 • Deltagarens förnamn och första bokstaven i efternamnet publiceras på hemsidor drivna av Stiftelsen Fritt Näringsliv förknippad med den underskrivna Namninsamlingen;
 • Deltagaren får mer information om kampanjen från Stiftelsen Fritt Näringsliv genom att bli kontaktad genom e-post om bl.a. events som hålls genom Stiftelsen Fritt Näringslivs verksamhet eller självständigt på Facebook;
 • Deltagaren kan bli kontaktad av Stiftelsen Fritt Näringsliv per telefon eller SMS om pågående evenemang förknippade med den underskrivna Namninsamlingen;
 • Deltagaren kan bli kontaktad av Stiftelsen Fritt Näringsliv genom e-post om en Namninsamling som Deltagaren har delat på Facebook för ytterligare stöd och assistans från Stiftelsen Fritt Näringsliv;
 • Deltagaren förnamn kan exporteras från webbsidan av Stiftelsen Fritt Näringsliv för att lämna in till ovan nämnda politiska och ekonomiska makthavare. Exporteringen kan betyda att uppgifterna uppvisas offentligt och masskommuniceras.
 • Marknadsföring i annonsnätverk och sociala kanaler, baserat på ditt besök på de av våra webbsidor som använder denna funktionalitet (så som Facebooks pixel och Googles re-marketing)


3.2 Allmän information från Stiftelsen Fritt Näringsliv

Om du har valt att ta emot allmän information från Stiftelsen Fritt Näringsliv kommer behandling av följande personuppgifter att ske:

 • Förnamn;
 • Efternamn
 • Postnummer;
 • E-post.


Behandlingen av dina personuppgifter i detta fall innebär en möjlighet för Stiftelsen Fritt Näringsliv att kunna skicka ut information och frågeunderlag om Stiftelsen Fritt Näringslivs verksamhet innehållandes: allmän information, frivilliga enkäter, frivilliga undersökningar om Stiftelsen Fritt Näringsliv verksamhet som rör Namninsamlingar och events som drivs av Stiftelsen Fritt Näringsliv.

4. Lagringstid för dina personuppgifter

Lagringstid för personuppgifterna vid deltagande av namninsamling.

Lagringstid för personuppgifterna avser en period som motsvarar Namninsamlingens slutförande eller en period om maximalt ett (1) år från dess att kampanjen ingicks. Om inget nytt samtycke inhämtas från Deltagaren inom den perioden kommer behandlingen av personuppgifter att upphöra.

Behandling av personuppgifter kan fortsätta att ske för det fall det är nödvändigt att uppfylla en rättslig förpliktelse i enlighet med gällande lagstiftning.

5. Dina rättigheter

Begära tillgång till dina personuppgifter

Du kan begära att få ut dina personuppgifter och de kategorier av personuppgifter som behandlingen grundar sig på. När en sådan begäran har inkommit till Stiftelsen Fritt Näringsliv så ska Stiftelsen Fritt Näringsliv förse dig med en (1) kostnadsfri kopia av förekommande personuppgifter i ett enkelt och tillgängligt format. Är din begäran uppenbart ogrundad eller orimlig, särskilt med tanke på dess repetitiva art, får Stiftelsen Fritt Näringsliv ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla dig informationen.

Rätt till rättning

Upptäcker du att Stiftelsen Fritt Näringsliv har felaktiga eller inaktuella Personuppgifter om dig, så har du rätt att få dessa rättade av Stiftelsen Fritt Näringsliv utan onödigt dröjsmål.

Rätt till radering

Du har rätt att begära att Stiftelsen Fritt Näringsliv raderar dina personuppgifter som används inom Stiftelsen Fritt Näringslivs verksamhet. Radering kan ske om du återkallar ditt samtycke (se nedan “Återkallelse av samtycke”), om personuppgifterna inte längre är nödvändiga för de ändamål för vilka de samlats in eller om Stiftelsen Fritt Näringsliv hanterar dina personuppgifter på ett olagligt sätt. Inkommer en sådan begäran ska Stiftelsen Fritt Näringsliv, om det inte föreligger något hinder, utan onödigt dröjsmål radera personuppgifterna.

Stiftelsen Fritt Näringsliv ska också inom rimliga åtgärder, med beaktande av teknik och kostnader, kontakta andra innehavare av dina Personuppgifter och ge dem instruktion att radera dessa.

Rätt till invändning och/eller begränsning

Du har rätt att invända mot eller begränsa behandlingar som utförs av dina personuppgifter. Du kan till exempel begränsa behandlingar om dig tillfälligt om personuppgifterna varit/är felaktiga.

Du har även rätt att invända mot behandlingar som grundar sig på intresseavvägning. Till exempel gäller detta våra mejlutskick till dig. Stiftelsen Fritt Näringsliv har dock fortsatt rätt att behandla dina personuppgifter om det skulle finnas en rättslig förpliktelse att göra detta.

Dataportabilitet

Du har rätt att begära ut de Personuppgifter som du har tillhandahållit Stiftelsen Fritt Näringsliv i ett strukturerat och maskinläsbart format i syfte för dig att överföra dessa personuppgifter till en annan organisation, företag eller sådan juridisk person. Rätten gäller all behandling av personuppgifter som grundar sig på samtycke och som är automatiserad.

Återkallelse av samtycke

Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke för behandlingen av dina personuppgifter hos Stiftelsen Fritt Näringsliv för de tjänster du utnyttjar. Detta innefattar särskilt, men inte uteslutande, Behandlingen av Personuppgifter som sker för Deltagare och mottagande av allmän information från Stiftelsen Fritt Näringsliv. Detta förändrar inte lagligheten i den behandling av personuppgifter som skedde innan samtycket återkallades. Om en återkallelse av samtycke sker kommer Stiftelsen Fritt Näringsliv att utan onödigt dröjsmål radera eller anonymisera dina Personuppgifter. Återkallelsen av samtycket sker genom att du skickar in ett mail till kontakt@bussning.nu.

Observera att det kan förekomma att samma personuppgift behandlas både med stöd av samtycke, med stöd av att uppgiften är nödvändig eller med stöd av andra regler. Det innebär att även om du återkallar ditt samtycke och den behandling som grundas på samtycket upphör, kan personuppgiften ändå finnas kvar hos Stiftelsen Fritt Näringsliv för ett annat ändamål.

Inge klagomål till Datainspektionen

Om du anser att Stiftelsen Fritt Näringsliv behandling av personuppgifter sker på ett sätt som strider mot det som står i denna Personuppgiftspolicy eller enligt gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att inge ett klagomål till Datainspektionen.

Läs mer på: https://www.datainspektionen.se/om-oss/kontakta-oss/

6. Säkerhet & sekretess

Stiftelsen Fritt Näringsliv intygar att Stiftelsen Fritt Näringsliv besitter tillräcklig och nödvändig teknisk och organisatorisk kapacitet och förmåga, inbegripet tekniska lösningar, kompetens, ekonomiska och personella resurser, rutiner och metoder för att fullgöra sina skyldigheter enligt denna Personuppgiftspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.

Dataskyddsombud

Stiftelsen Fritt Näringsliv har ett dataskyddsombud vars syfte är att informera och ge råd till Stiftelsen Fritt Näringsliv och dennes personuppgiftsbiträden vid behandlingen av personuppgifter så att detta sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Dataskyddsombudet är självständig och oberoende av Stiftelsen Fritt Näringsliv och dennes personuppgiftsbiträden. Stiftelsen Fritt Näringsliv får inte ge instruktioner till dataskyddsombudet och heller inte avsätta eller utsätta dataskyddsombudet för sanktioner för att denne har utfört sina uppgifter.

Deltagare eller andra användare av Stiftelsen Fritt Näringsliv tjänster för vilka behandling av personuppgifter sker, får kontakta dataskyddsombudet avseende alla frågor som rör behandling av personuppgifter och för utövandet av dennes rättigheter.

Dataskyddsombudet är bunden av sekretess och konfidentialitet rörande alla personuppgifter som denne behandlar.

Dataskyddsombudet kan kontaktas genom följande kontaktuppgifter: kontakt@bussning.nu.

E-post

I syfte att säkerställa att den e-post vi skickar ut inte ska bedömas som skräppost eller på andra sätt inte klarar av säkerhetsaspekterna som krävs av Stiftelsen Fritt Näringsliv, så har vi gjort bedömningen att vi har ett berättigat intresse att spara statistik över Deltagares öppnings- och läsfrekvenser av e-post. Denna information samlas endast in för statistiska ändamål och för att skicka påminnelser till aktiva inom Stiftelsen Fritt Näringsliv. Denna information delas inte med någon utanför Stiftelsen Fritt Näringslivs organisation.

Tredjelandsöverföring

Huvudregeln är att dina personuppgifter behandlas inom EU/EES.

Dina personuppgifter överförs även utanför EU/EES när du själv befinner dig utanför EU/EES. För att det ska vara möjligt för Stiftelsen Fritt Näringsliv att fortsätta låta dig utnyttja våra tjänster även när du befinner dig utanför EU/EES kommer dina personuppgifter att behandlas om 1) vi har ditt samtycke eller 2) vårt berättigade intresse att behandla dina personuppgifter väger tyngre än dina rättigheter- och friheter (Artikel 49).

Stiftelsen Fritt Näringsliv tillämpar alltid adekvata säkerhetsåtgärder och sekretess rörande dina personuppgifter. Dina personuppgifter används alltid i enlighet med vad som stadgas i denna Personuppgiftspolicy och gällande dataskyddslagstiftning.

7. Ändringar av personuppgiftspolicy

Stiftelsen Fritt Näringsliv förbehåller sig rätten att ändra denna Personuppgiftspolicy från tid till annan. Om dessa ändringar av Stiftelsen Fritt Näringsliv inte anses ha några större konsekvenser för dig kan dessa ändringar ske för vilka skäl som helst, utan förvarning och när som helst. Du hittar alltid den gällande Personuppgiftspolicy på  www.bussning.nu. Sker väsentliga ändringar av Personuppgiftspolicyn skickar Stiftelsen Fritt Näringsliv ut ett e-mail om dessa ändringar i god tid på förhand. Ändringarna i denna Personuppgiftspolicy äger tolkningsföreträde gentemot alla tidigare versioner som ägt rum och som har berört vår personuppgiftsbehandling.

8. Kontakta Stiftelsen Fritt Näringsliv

Om du har några frågor om Stiftelsen Fritt Näringsliv behandling av personuppgifter är du välkommen att kontakta Stiftelsen Fritt Näringsliv på postadress Stiftelsen Fritt Näringsliv (org. nummer: 802412-9374), Kungsgatan 60 Stockholm Sverige eller via e-post på kontakt@bussning.nu.

Bussning.nu drivs av Stiftelsen Fritt Näringsliv, en marknadsliberal opinionsbildande stiftelse.